Palmita I
Palmita I
15 x 40 cm
Plexiglas, Acryl, Binder auf Holz
2007